KVKK AYDINLATMA METNİ – Akademix Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Akademix Güzel Sanatlar Merkezi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak, Şirkete ilişkin tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”):04.2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlara yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorunlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Veri Sorumlusu:

KVKK uyarınca muhatap, tedarikçi, müşteri, çalışan, stajyer, ziyaretçi vb. sıfatları ile paylaştığınız kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak belirlenen Akademix Güzel Sanatlar Merkezi olarak tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşletme Amaçları

Kişisel verileriniz, şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturulacak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları uyarınca,

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

Doğru ve gerektiğinde güncel,
Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verilerinizi, Akademix Güzel Sanatlar Merkezi, bayileri, iştirakleri, tedarikçileri veya iş ortakları tarafından; her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi gayesi ile işyerimizde/fabrikamızda ve bağlı birimlerimizde bulunan güvenlik kameraları ile, sözlü olarak şirket çalışanlarına beyan ettiğiniz bilgilerin bu kişilerce sistemlerimize kaydedilmesi, Fabrika, İşyeri Merkezi, Site ya da Mobil Uygulama üzerinden yaptığınız işlemlere ilişkin paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarınızın ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarından oluşan/edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi, site üyesi olmanız veya site ve mobil uygulama üzerindeki her türlü, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, iş ortaklarımızın internet sitelerinden site ve mobil uygulamaya yapılan yönlendirme işleminin kaydedilmesi, çerez politikasında detaylı olarak açıklandığı üzere site veya mobil uygulamada çalışan çerez ve benzeri diğer teknolojilerle, çağrı merkezi, mobil uygulama, site, e-posta adreslerimiz, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında bize iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, şirketimiz çalışanları ile yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi, güncellenmesi, zenginleştirilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi, ile otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerinizi, site, fabrika, satış ofisleri ve mobil uygulama üzerindeki her türlü işlem süreçlerine ilişkin olarak sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine; mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebebine; fabrikada, şirketimizde ve bağlı birimlerimizde güvenlik kameraları ile kayıt yapılmasına ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması hukuki sebeplerine; site üyeliği süreçlerine ilişkin olarak sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması ve açık rıza hukuki sebeplerine; ticari iletişim süreçlerinde ise vereceğiniz açık rızaya dayanarak topluyoruz. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme faaliyetlerine son verebilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Korumu Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya kişisel verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuz, KVKK gereğince, yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede şirketimize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, açık ve anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla info@mentaloneer.com veya 23 Nisan Mah. 241. Sok. No:8/25 Nilüfer/BURSA adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Uygulama hatalarından kaynaklanan sorunlar için kullanıcı sorumludur.

Kozmetik ve dermokozmetik ürünlerin hukuki açıklaması şöyledir: Kozmetik ürün, insan vücudunun dış yüzeylerine, dişlere ve ağız içine uygulanır ve temel olarak bu bölgeleri temizlemek, koku vermek, görünüşlerini değiştirmek ve/veya korumak amaçlar. Kozmetik ürünler ve besin takviyeleri, herhangi bir hastalığı iyileştirdiği veya önlediği iddia edilemez. Ayrıca, bu ürünlerin cildin derin katmanlarında kalıcı etkileri olduğu da iddia edilemez. Sitemizde yer alan açıklamalar, üretici ve ithalatçıların sağladığı ürün etiketleri ve broşürler gibi kaynaklara dayanır ve ürünlerin vaat edilen etkilerinin kesinlikle gerçekleşeceğini veya yan etkileri olmayacağını garanti etmez. Ürünlerin üretildiği ülkelerdeki farklı yasalar nedeniyle, ürünlerin orijinal adları Türkiye’deki kozmetik tanımını aşabilir. Türkçeye çevrildiğinde, kozmetik tanımını aşan ifadeler bulunabilir. Firmamız bu durumdan sorumlu değildir.